Wyszukaj
Cena
szukaj
 •  
 •  
 •  

Regulamin

Informujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega brzmienie regulaminu sklepu KINDEREK24.pl

Zmiany są konsekwencją wejścia w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 25 grudnia 2014 r. dostępny jest tutaj.


Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r.

1.  Postanowienia wstępne
 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego KINDEREK24.PL.
 2. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym http://www.kinderek24.pl jest firma KINDERK Edyta Hetman-Król z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Jana Długosza 35, 33-300 Nowy Sącz, numer NIP: 7371321825, numer REGON: 121275884 zwana dalej SKLEPEM.
 3. Kontakt ze SKLEPEM możliwy jest poprzez adres email info@kinderek24.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 533-738-378.
 4. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulamin
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego

2.  Opis usługi

 1. Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a sprzedającym SKLEPEM.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez KLIENTA do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 3. Zasady przyjmowania i realizacji zamawiania towarów

 1. KLIENTEM SKLEPU może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie sklepu www.kinderek24.pl 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać rejestracji i zalogowania na stronie internetowej, a następnie wskazać:
  a) zamawiane produkty oraz ich ilość,
  b) sposób dostawy
  c) adres dostawy
  d) sposób płatności.
  e) dane do wystawienia faktury (opcjonalnie)
  f) kod rabatowy (opcjonalnie)
 5. KLIENT, przesyłając do SKLEPU zamówienie, składa niniejszym ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz adresem dostawy oraz danymi do faktury VAT. Powyższy email nie jest przyjęciem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 7.  Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji:

a) w przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu – w terminie uznania środków na rachunku SKLEPU;

b) w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze - w terminie pięciu dni roboczych od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania zamówienia

 1. Zamówienia budzące wątpliwość co do poprawności danych KLIENTA lub  zawierających nie kompletne dane, w przypadku braku możliwości potwierdzenia nie zostaną zrealizowane.
 2. Jeżeli SKLEP nie może spełnić świadczenia z powodu czasowej niedostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia KLIENTA z innych przyczyn, poinformuje o tym KLIENTA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od  dnia złożenia  zamówienia, poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta wraz z informacją o najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.
 3.  W przypadku czasowej niedostępności produktów stanowiących część zamówienia, Klient ma prawo do: 
  a) anulowania całość zamówienia - w przypadku wyboru tej opcji SKLEP będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia 
  b) anulowania zamówienia w części  - w przypadku wyboru tej opcji przez KLIENTA  zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SKLEP będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie.
 4.  W przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia, którego zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SKLEP zwróci KLIENTOWI zapłaconą kwotę lub różnicę stanowiącą łączną cenę niedostępnych produktów w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji na rachunek bankowy KLIENTA.
 5. Na życzenie KLIENTA SKLEP wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.
 6. Koszt wydania i odebrania towarów ponosi KLIENT.

 4. Ceny i formy płatności.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej SKLEPU: 

a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów przesyłki.

 1.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca obie strony od chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegnie zmianie.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny:

a) w momencie odbioru towaru (płatność za pobraniem) gotówką, osobie działającej w imieniu Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, której SKLEP powierzył dostawę zamówionego towaru.
b) w formie przedpłaty na konto bankowe. Numer rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na adres mailowy klienta (podany w formularzu zamówienia)

5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary są dostarczone pod wskazany w formularzu zamówień  adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia
 3. Przesyłka towaru stanowi dodatkowy koszt, który ponosi KLIENT lub SKLEP w zależności od wartości zamówienia. Zasady i koszty wysyłki podane są w zakładce „koszty wysyłki.”
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny)

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 10 dni licząc od dnia wydania towaru, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: KINDEREK Edyta Hetman-Król,  ul. Długosza 35, 33-300 Nowy Sącz.
 2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 3. Zwracany towar powinien być bez śladów użytkowania, z kompletnym wyposażeniem. 
 4. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 5. SKLEP nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. Zwrot należności za odesłany towar  nastąpi przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w terminie do 7 dni roboczych

7. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient stwierdził niezgodności, zawiadomi SKLEP o zaistniałej  niezgodności.
 2. Reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres SKLEPU wraz z dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji.
 3. W terminie 14 dni SKLEP ustosunkuje się do reklamacji Klienta oraz powiadomi o dalszym trybie postępowania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot pieniędzy.
 5. Towary sprzedawane przez SKLEP są fabrycznie nowe i mogą posiadać gwarancję producenta lub autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej.

 8. Dane osobowe i newsletter

 1.  SKLEP zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 2. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania

 3. Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, wymaga tylko podania adresu e-mail. Weryfikacja następuje poprzez przesłanie e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

 9. Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia: 1 kwietnia 2013 roku.

 2. Regulamin może ulec zmianie o czym KLIENT zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie SKLEPU informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 dni kalendarzowych wraz z zestawienie zmian. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 3. O zmianach regulaminu KLIENT zostanie poinformowany nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli KLIENT posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie SKLEP w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach SKLEPU zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 


Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

1.  Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego KINDEREK24.PL.
 2. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym http://www.kinderek24.pl jest firma KINDERK Edyta Hetman-Król z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Jana Długosza 35, 33-300 Nowy Sącz, numer NIP: 7371321825, numer REGON: 121275884 zwana dalej SKLEPEM.
 3. Kontakt ze SKLEPEM możliwy jest poprzez adres email info@kinderek24.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 533-738-378.
 4. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulamin
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego

2.  Opis usługi

 1. Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a sprzedającym SKLEPEM.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez KLIENTA do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Zasady przyjmowania i realizacji zamawiania towarów

 1. KLIENTEM SKLEPU może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie sklepu www.kinderek24.pl 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać rejestracji i zalogowania na stronie internetowej, a następnie wskazać:
  a) zamawiane produkty oraz ich ilość,
  b) sposób dostawy
  c) adres dostawy
  d) sposób płatności.
  e) dane do wystawienia faktury (opcjonalnie)
  f) kod rabatowy (opcjonalnie)
 5. KLIENT, przesyłając do SKLEPU zamówienie, składa niniejszym ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz adresem dostawy oraz danymi do faktury VAT. Powyższy email nie jest przyjęciem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 7.  Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji:

a) w przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu – w terminie uznania środków na rachunku SKLEPU;

b) w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze - w terminie pięciu dni roboczych od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania zamówienia

 1. Zamówienia budzące wątpliwość co do poprawności danych KLIENTA lub  zawierających nie kompletne dane, w przypadku braku możliwości potwierdzenia nie zostaną zrealizowane.
 2. Jeżeli SKLEP nie może spełnić świadczenia z powodu czasowej niedostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia KLIENTA z innych przyczyn, poinformuje o tym KLIENTA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od  dnia złożenia  zamówienia, poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta wraz z informacją o najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.
 3.  W przypadku czasowej niedostępności produktów stanowiących część zamówienia, Klient ma prawo do: 
  a) anulowania całość zamówienia - w przypadku wyboru tej opcji SKLEP będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia 
  b) anulowania zamówienia w części  - w przypadku wyboru tej opcji przez KLIENTA  zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SKLEP będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie.
 4.  W przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia, którego zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SKLEP zwróci KLIENTOWI zapłaconą kwotę lub różnicę stanowiącą łączną cenę niedostępnych produktów w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji na rachunek bankowy KLIENTA.
 5. Na życzenie KLIENTA SKLEP wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.
 6. Koszt wydania i odebrania towarów ponosi KLIENT.

 4. Ceny i formy płatności.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej SKLEPU: 

a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów przesyłki.

 1.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca obie strony od chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegnie zmianie.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny:

a) w momencie odbioru towaru (płatność za pobraniem) gotówką, osobie działającej w imieniu Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, której SKLEP powierzył dostawę zamówionego towaru.
b) w formie przedpłaty na konto bankowe. Numer rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na adres mailowy klienta (podany w formularzu zamówienia)

5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary są dostarczone pod wskazany w formularzu zamówień  adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia
 3. Przesyłka towaru stanowi dodatkowy koszt, który ponosi KLIENT. Koszt wysyłki widoczny jest na formularzu potwierdzenia zamówienia.
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny)

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia debrania przesyłki przez kupującego.
 2. Informację o odstąpieniu od umowy KLIENT może może przekazać mailem lub składając oświadczenie na  piśmie wypełniając poniższy wzór formularza

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
KINDEREK Edyta Hetman-Król
ul. Jana Długosza 35
33-300 Nowy Sącz
info@kinderek24.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

numer zamówienia: ...........................................
data zawarcia umowy:........................................
data odbioru: ......................................................


Imię i nazwisko..................................................
Adres...................................................................
Data.....................................................................

Podpis: ................................................

 1. SKLEP niezwłocznie przesyła mailem zwrotne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia
 3. Zwracany towar powinien być bez śladów użytkowania, z kompletnym wyposażeniem. 
 4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez SKLEP, ale jeżeli KLIENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP, SKLEP nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. SKLEP nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. W przypadku odstąpienia KLIENTA od umowy, SKLEP dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. SKLEP może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego towaru.
 7. Zwrot nastąpi na wskazany przez KLIENTA rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Gwarancje i rękojmie

 1. Towary sprzedawane przez SKLEP są fabrycznie nowe i objete są gwarancją producenta lub autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski. KLIENT może reklamować produkt posiadający wady bezpośrednoi do podmiotu udzielającego gwarancji lub korzystając z tytułu rękojmi u sprzedawcy.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 3. W przypadku jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), wynikającą z  niezgodności dostarczonego towaru z umową, KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktut.
 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności SKLEPU za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana listownie na adres KINDEREK Edyta Hetman-Król, ul. Jana Długosza, 33-300 Nowy Sącz lub wysyłając wiadomość mailową na adres: info@kinderek24.pl
 5. Reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres SKLEPU wraz z dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji.
 6. W terminie 14 dni SKLEP ustosunkuje się do reklamacji Klienta oraz powiadomi o dalszym trybie postępowania.
 7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść KLIENTA.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, KLIENT może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. SKLEP zwróci KLIENTOWI równowartość ceny całości dokonanej transakcji

8. Dane osobowe i newsletter

 1.  SKLEP zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 2. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania

 3. Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, wymaga tylko podania adresu e-mail. Weryfikacja następuje poprzez przesłanie e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia: 25 grudnia 2014 roku.

 2. Regulamin może ulec zmianie o czym KLIENT zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie SKLEPU informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 dni kalendarzowych. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 3. O zmianach regulaminu KLIENT zostanie poinformowany nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli KLIENT posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie SKLEP w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach SKLEPU zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze SKLEPUprzed dniem wejścia w życie zmian.

 

Koszyk:
0.00 PLN
0
PRODUKTY

Newsletter

Chcesz jako pierwszy dowiadywać się o
promocjach i nowościach w naszym sklepie?
Zapisz się do newslettera!

Copyrights © kinderek24.pl   –   Realizacja:
Osób on-line: 3